Statutul Asociației

STATUTUL ASOCIAŢIEI CULTURALE „REENER LÄNDCHEN”

1. Poate fi membru al Asociaţiei orice persoană care recunoaşte statutul Asociaţiei şi depune o solicitare scrisă (adeziune) în acest scop.
2. Calitatea de membru se confirmă sau se infirmă de consiliul director al Asociaţiei.
3. Calitatea de membru se certifică prin „Carnetul de membru al Asociaţiei”, eliberat de consiliul director. Ea se pierde în momentul în care nu se mai onorează condiţiile.

CAPITOLUL I
FUNCŢIONARE, DENUMIRE, FORMĂ JURIDICĂ, SEDIU, OBIECT, SCOPURI, PATRIMONIU, DURATĂ
Art.1. Asociaţia culturală „Reener Ländchen” este persoană juridică în sensul O.G. 26 din 2000, privind asociaţiile cu scop nepatrimonial.
Art.2. Asociaţia culturală „Reener Ländchen” are sediul în Reghin, strada Duzilor nr. 6, judeţul Mureş, putând deschide filiale şi în alte localităţi din ţară sau străinătate.Art.3. Obiectul de activitate al Asociaţiei culturale „Reener Ländchen” îl constituie desfăşurarea unor programe de schimburi cu caracter cultural, artistic, educativ, documentar între persoane fizice, asociaţii neguvernamentale şi instituţii publice din ţară şi străinătate. De asemenea, Asociaţia culturală „Reener Ländchen” îşi propune stimularea interesului pentru cunoaşterea culturi române în străinătate, dar şi a altor popoare în România.
Art.4
În acest scop, Asociaţia culturală „Reener Ländchen”:
produce, editează, traduce şi difuzează cărţi, reviste, pliante, materiale audio vizuale şi alte asemenea produse informative.
organizează sau participă la expoziţii, spectacole, mese rotunde, conferinţe şi alte manifestări culturale, artistice ştiinţifice şi distractive;
promovează şi sprijină activităţile de studiu sau cercetare privind istoria, etnografia şi cultura română şi a minorităţilor etnice;
oferă consultanţă în domeniile: istorie, arhitectură, etnografie, urbansim şi amenajarea teritoriului pentru administraţiile publice şi locuitorii satelor sau oraşelor;
elaborează, în parteneriat cu administraţiile publice, îndrumare pentru regulamente de urbanism în zonele istorice protejate, rezervaţiile de urbansim şi rezervaţiile peisagistice
elaborează studii preliminare planurilor sau proiectelor urbanistice şi de amenajare a teritoriuluielaborează proiecte de urbanism şi amenajare a teritoriului
sprijină realizarea de monumente, plăci comemorative, case memoriale, muzee şi colecţii de artă;
promovează şi sprijină ideile şi iniţiativele culturale europene valoroase în România;
acordă burse şi organizează cursuri de cunoaştere a culturii şi istoriei române şi a minorităţilor etnice din Transilvania precum şi a altor popoare;
premiază elevii talentaţi şi cu note bune şi sprijină afirmarea lor;
promovează cultura contemporană, inclusiv cea tehnicoştiinţifică;
menţine legături cu asociaţii culturale, instituţii publice şi ligi, din ţară şi străinătate;
sprijină, prin atragerea de fonduri, păstrarea şi valorificarea artei populare, a meşteşugurilor tradiţionale şi a creatorilor locali;
Art.5. Patrimoniul Asociaţiei culturale „Reener Ländchen” se compune din bunurile imobiliare sau mobiliare trecute în administrarea sa prin actul de înfiinţare sau ulterior.
Finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare este asigurată din:
venituri proprii (cotizaţii), încasări;
donaţii acordate de persoane fizice şi juridice române şi străine.
Asociaţia culturală „Reener Ländchen” dispune de cont bancar.
Art.6. Libertăţile de orice fel vor putea fi acceptate, potrivit legii, numai dacă nu sunt grevate de condiţii sau sarcini care ar afecta autonomia Asociaţiei sau ar impune o conduită morală contrar obiectului de activitate şi scopurilor prezentului statut.
Art.7. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei culturale „Reener Ländchen” este constituit din suma de 660 lei RON (şasesute şaizeci), depusă în cont deschis la Banca Raiffeisen. Cuantumul cotizaţiilor se stabileşte de către Adunarea generală.
Art.8. Durata de funcţionare a Asociaţiei culturale „Reener Ländchen” este nelimitată, în condiţiile legii.

CAPITOLUL II
ORGANELE DE CONDUCERE EXECUTIVE ŞI ADMINISTRATIVE
Art.9. Organele de conducere executive şi administrative ale Asociaţiei culturale „Reener Ländchen” sunt:
Adunarea generală;
Consiliul director;
Cenzorul;
Adunarea generală este organul de conducere al Asociaţiei culturale „Reener Ländchen”;
Consiliul director este organul executiv şi administrativ.
Cenzorul este organul de control financiar al gestiunii asociaţiei.
ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR ASOCIAŢIEI
Art.10. Adunarea generală este organul suprem de conducere şi se compune din membri asociaţiei.
Adunarea generală ordinară are loc odată la un an, începând cu anul 2004.
Convocarea Adunării generale ordinare se face în scris de către Consiliul Director cu cel puţin 10 zile înainte de data când are loc adunarea generală, urmărind ca odată cu convocarea să se aducă la cunoştinţă locul şi data, precum şi ordinea de zi.
Când pe ordinea de zi figurează şi propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă şi textul integral al propunerilor.
Adunarea generală va hotărî:
asupra Statutului de organizare al asociaţiei;
asupra prestaţiilor şi cotizaţiilor ce trebuie plătite de membri;
asupra admiterii şi excluderii membrilor;
asupra acordării titlului de membru onorific al Asociaţiei şi de preşedinte onorific unor personalităţi ale vieţii culturalartistice din România şi străinătate;
asupra modului de convocare şi votare în cadrul Adunării generale;
alege organele de conducere, administrative şi de control pentru patru ani;
stabileşte atribuţiile organelor alese;
controlează, aprobă sau invalidează activitatea şi gestiunea organelor de conducere administrative şi de control pentru perioada dintre două adunări generale;
revocă individual sau colectiv mandatele membrilor organelor de conducere administrative şi de control pentru perioada dintre două adunări generale;
aprobă coordonatele strategice de dezvoltare a activităţii pe perioada celor patru ani de exerciţiu, inclusiv bugetul;
aprobă înfiinţarea de activităţi economice în legătură cu scopul principal al asociaţiei;
ia hotărâri asupra altor activităţi prevăzute de legislaţia în vigoare.
Ordinea de zi a Adunării generale ordinare se stabileşte de către Consiliul director şi membri Asociaţiei, propunerile subiectelor de discutat trebuind să fie făcute de cei interesaţi cu cel puţin 10 zile înainte de Adunarea generală, cererile primite cu întârziere sunt tratate ca cereri de urgenţă numai în cazul în care ele privesc modificarea sau completarea altor cereri aflate pe ordinea de zi.
Art.11. Consiliul director poate, în orice moment, pentru motive temeinice, să convoace adunarea generală extraordinară cu hotărârea majorităţii simple a acestuia.
Adunarea generală extraordinară poate fi convocată şi de membri Asociaţiei dacă sunt întrunite cereri scrise din partea a 1/3 din numărul total al membrilor.
Adunarea generală extraordinară trebuie să fie convocată la cel puţin 45 de zile de la primirea cererilor. Ordinea de zi trebuie comunicată cu cel puţin 15 zile înainte de data adunării.
Punctele de la ordinea de zi a unei Adunări generale extraordinare pot fi acelea care au dus la convocarea acesteia.
Adunarea generală extraordinară poate fi convocată ca urmare a depunerii unei moţiuni de neîncredere care trebuie să fie semnată de cel puţin 1/3 din membri asociaţiei. O moţiune de neîncredere poate fi depusă împotriva unor măsuri neregulamentare luate de către Consiliul director sau asupra activităţii unor organe ale asociaţiei. În cadrul moţiunii de neîncredere supusă votării, nu au drept de vot membri organului la care se referă moţiunea.
Art.12. Fiecare membru asociat prezent la Adunare are dreptul la u singur vot. Votul prin corespondenţă nu este admis.
Art.13. Adunarea generală este statutară şi îşi poate desfăşura activitatea în prezenţa a 2/3 din totalul membrilor.
Adunarea generală este condusă de către preşedintele asociaţiei, cu excepţia adunării de constituire care este condusă de cel mai în vârstă membru împuternicit de colectivul organizator al adunării constituante.
Adunarea generală nu este statutară dacă nu se realizează majoritatea necesară în decurs de două ore. Ea poate fi convocată în acelaşi loc pentru ziua următoare sau în cel mult 15 zile. În acest caz va avea capacitate de decizie fără a ţine cont de numărul total al membrilor cu drept de vot prezenţi.
Art.14. Pentru a putea lua o hotărâre validă este necesară şi suficientă majoritatea simplă a voturilor valabile. Dacă se realizează egalitatea de voturi, este hotărâtor votul preşedintelui, iar în lipsa lui, al locţiitorului lui prezent la adunare.
Este necesar un număr de 2/3 din voturi pentru:
modificări sau completări ale statutului;
completarea ordinii de zi a Adunării generale ordinare;voturile se pot exprima în secret sau deschis în raport cu modalitatea adoptată de majoritatea simplă a membrilor prezenţi.
Art.15. Pentru funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte se vor depune candidaturi personale însoţite de programe care vor fi aduse în scris la cunoştinţa membrilor Adunării generale.
Votul pentru alegerea preşedintelui, necesar în primul scrutin este jumătate plus unu din voturile valabile exprimate. Dacă la primul tur nu obţine nimeni majoritatea simplă, are loc un al doilea tur de scrutin, în această adunare, între primii doi candidaţi sau toţi care au acelaşi număr de voturi din primul tur fiind declarat ales cel care obţine mai multe voturi. În caz de egalitate, votul se repetă.
Pentru celelalte funcţii se consideră ales cel care întruneşte majoritatea simplă.
Art.16. La Adunarea generală pot participa personalităţi culturale sau alţi invitaţi ai asociaţiei fără a avea însă drept de vot.
Art.17. Hotărârile Adunări generale intră în vigoare de la data adoptării, cu excepţia celor prin care se stabileşte altă dată.
2. CONSILIUL DIRECTOR
Art.18. Consiliul director al Asociaţiei culturale „Reener Ländchen” este organismul executiv şi administrativ al acesteia şi este compus din:
preşedinte
vicepreşedinte
secretar
Art.19. Consiliul director lucrează în şedinţe statutare când participă 2/3 din membri acestuia, lucrările fiind conduse de preşedinte.
Fiecare membru al Consiliului director are dreptul la un singur vot.
Hotărârile şi deciziile Consiliului director se iau cu o majoritate simplă de voturi exprimate. În caz de egalitate, hotărâtor este votul preşedintelui.
Consiliul director se întâlneşte cel puţin o dată pe lună sau/şi de câte ori este nevoie. Convocarea se notifică în scris cu cel puţin cinci zile înaintea datei întrunirii.
Art.20. Consiliul director asigură buna desfăşurare a activităţi asociaţiei şi ia decizii în problemele date în competenţă de Adunarea generală. Consiliul director mai are unele atribuţii:
aprobă şi modifică programele de activitate ale asociaţiei;
face propuneri pentru bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul statut;
analizează şi aprobă propunerile preşedintelui asociaţiei privind activităţile curente ale acesteia, precum şi modul de organizare şi finanţare a activităţilor;
acceptă libertăţile în condiţiile prevăzute de statut şi stabileşte destinaţia ce urmează a fi dată acestora, ţinând seama de clauzele ori sarcinile impuse de autor, precum şi de interesele de utilitate publică ale asociaţiei.
Art.22. Asociaţia culturală „Reener Ländchen” este administrată de Consiliul director ales de Adunarea Generală pe o perioadă de patru ani, cu posibilitatea realegerii.
3. CENZORUL
Art.23.Activitatea financiară şi gestionară a Asociaţiei culturale „Reener Ländchen” este controlată de un cenzor ales de Adunarea generală.
Cenzorul trebuie să fie specialist în domeniul financiarcontabil.
Mandatul cenzorului este de patru ani.
Sarcinile şi desfăşurarea activităţii cenzorului sunt aprobate de Adunarea generală.
Cenzorul este subordonat Adunării generale.
Art.24. Întreaga activitate financiarcontabilă a asociaţiei se desfăşoară pe bază de buget propriu, în calitate de persoană juridică.
Exerciţiul financiarcontabil este anual şi se conduce pe perioada 1 ianuarie31 decembrie, întocminduse în acest sens bilanţul.
Exerciţiul financiarcontabil se face în funcţie de prevederile legale în vigoare coroborate cu cele ale Statutului asociaţiei.
Art.24. Asociaţia culturală „Reener Ländchen”, prin organele sale, este în drept să perceapă cotizaţii, taxe, licenţe, indemnizaţii, comisioane şi deopotrivă să aplice penalităţi specifice activităţii.

CAPITOLUL III
SANCŢIUNI ŞI PENALITĂŢI
Art.25. Sub rezerva excluderii, Consiliul director poate aplica membrilor Asociaţiei pentru nerespectarea Statutului şi regulamentelor următoarele sancţiuni:
avertisment;
suspendare.
Suspendarea privează membrul în consecinţă de drepturile băneşti cuvenite şi de dreptul de vot la organul asociaţiei pentru perioada în care i sa dat sancţiunea.
Art.26. Un membru poate fi exclus pentru:
încălcări grave ale statutului şi regulamentelor aprobate de Asociaţia culturală „Reener Ländchen” sau alte acte normative însuşite;
neplata cotizaţiei sau altor sume datorate asociaţiei;
săvârşirea unor fapte penale care îl fac incompatibil cu calitatea de membru.
CAPITOLUL IV
CONSTITUIREA DE UNIUNI SAU FEDERAŢIUNI
Art.27. Asociaţia culturală „Reener Ländchen” se poate asocia cu alte persoane juridice nonprofit, constituind uniuni sau federaţiuni în vederea realizări unui scop unitar şi apropiat de obiectivele asociaţiei, potrivit legii.
DIZOLVAREA
Art.28. Dizolvarea Asociaţiei culturale „Reener Ländchen” poate fi hotărâtă numai dacă cel puţin 4/5 din membri Adunări generale votează în acest scop.
Art.29. Dizolvarea Asociaţiei culturale „Reener Ländchen” poate fi făcută numai prin votul Adunări generale şi numai dacă au trecut cel puţin 10 zile de la aducerea la cunoştinţă a membrilor, prin presă, a propunerii de dizolvare.
Art.30. În caz de dizolvare, patrimoniul Asociaţiei culturale „Reener Ländchen” va fi transferat altei asociaţii sau fundaţii, care îl va utiliza în scopuri culturale, conform legii.

 

CAPITOLUL V
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art.31. Drepturile şi obligaţiile, precum şi activitatea membrilor Asociaţiei culturale „Reener Ländchen” se reglementează prin Statut.
Art.32. Asociaţia va prezenta anual un raport general cu privire la activitatea desfăşurată.
Art.33.Prevederile prezentului Statut se completează cu dispoziţiile legale în vigoare.

CAPITOLUL VI
INTRAREA ÎN VIGOARE

Art.34. Acest statut intră în vigoare la data adoptării sale în Adunarea generală.
Redactat în 5 (cinci) exemplare la Biroul notarial al notarului public (…)., azi, 6  decembrie 2006

Urmează semnăturile membrilor fondatori:
1. Rus I.Dorin-Ioan, (…)
2. Szabo Arthur, (…)
3. Klaus Birthler, (…)


Scroll to Top
Scroll to Top